Onderstaand de verschillende bijeenkomsten van het programma Wijk van de Toekomst vanaf september tot en met december 2021, zodat je deze alvast kunt reserveren in jouw agenda. Uiteraard ontvang je op tijd de officiële uitnodiging voor onze sessies.

Daarnaast kun je onderstaand ook lezen welke soorten bijeenkomsten wij binnen het programma hebben en voor wie. Ook nemen wij jou in deze mail kort mee in de thema’s en kennisopbouw waar we mee werken en waarom.

De verschillende soorten bijeenkomsten
We organiseren verschillende soorten bijeenkomsten met elk een eigen doel en doelgroep.

De Praktijkbijeenkomsten voor wijkcoalities vormen de basis voor de deelnemers aan het programma Wijk van de Toekomst. Deze wordt vier keer per jaar georganiseerd op locatie in een wijk, dorp of buurt. Het is eengeorganiseerde ontmoeting tussen de wijkcoalities waarin je met elkaar in de praktijk aan de slag gaat aan de hand van ingebrachte kennis, opdrachten en werkvormen. Daarbij vertaal je de opgedane kennis naar de praktijk van je eigen wijk, buurt of dorp. Resultaat is nieuwe tools, inzichten, handvaten, kennis en contacten om weer een stap te zetten in je eigen (leer)proces. Het doel is om de processen in de wijken verder te brengen en tegelijkertijd samen te leren over de transitie. Deze bijeenkomsten zijn gericht op de wijkcoalities in het programma. De coalities bestaan uit actieve bewoners, medewerkers van de gemeente, procesbegeleiders/ kwartiermakers, en medewerkers van woningcorporatie, netbeheerder en andere belangrijke stakeholders. Wij adviseren om met een brede vertegenwoordiging van de wijkcoalitie deel te nemen.

De Kennisateliers zijn inhoudelijke sessies waarin verschillende sprekers hun kennis delen vanuit diverse invalshoeken. In kleinere groepen wordt er vervolgens verdiepend uitgewisseld over dat thema. De insteek is informeren, inspireren, uitwisselen en kennis maken met steeds andere thema’s gerelateerd aan de opgave in de wijken, buurten en dorpen.. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de warmtetransitie in buurten, dorpen en wijken. Ook mensen die (nog) niet in het programma zitten, kunnen deelnemen. Kennisateliers vinden maandelijks en steeds online plaats.

De Intervisie voor procesbegeleiders is specifiek gericht op procesbegeleiders die wijkcoalities of initiatiefnemers begeleiden in het planvormings- en samenwerkingsproces. Het is een georganiseerd gesprek om te reflecteren, van elkaar te leren en kennis te ontwikkelen over het programma en de processen in de wijken, buurten en dorpen. Doelen zijn leren van elkaar, brainstormen over procesinterventies en oplossingen, (proces)instrumenten uitwisselen en ontwikkelen, en verder bouwen aan een groep professionals om wijken te kunnen faciliteren. Frequentie is 4 á 5 keer per jaar, in principe op locatie in Apeldoorn.

Vanaf volgend jaar starten we met bijeenkomsten voor gemeenten, en dan specifiek ambtenaren die werken aan de Transitievisie Warmte, de wijkuitvoeringsplannen (WUP) en diegenen die betrokken zijn bij wijken, buurten of dorpen die deelnemen aan het programma. Het doel is om van elkaar te leren en inzicht te ontwikkelen over de transitieprocessen in de wijken, buurten en dorpen, de rol van de gemeente en hoe je optimaal het programma Wijk van de Toekomst kunt benutten. Voorafgaand hieraan starten we dit najaar met een informatiebijeenkomst.

De drie thema’s van Wijk van de Toekomst

Wij laten drie vaste thema’s steeds terugkomen in de kennisateliers en andere ontmoetingen. Deze thema’s zijn:

1.         Bewonersparticipatie & communicatie
2.         Integrale duurzame wijkontwikkeling
3.         Implementatie van deelprojecten voor de warmtetransitie

Deze drie thema’s hebben allemaal een relatie met de transitieprocessen in de wijken.

Kennisopbouw

Parallel aan de bijeenkomsten bouwen we rond de thema’s kennisdossiers op. Deze worden voor de deelnemers aan Wijk van de Toekomst ontsloten via het digitale kennisplatform. Via een forum kunnen deelnemers ook zelf input leveren en vragen stellen. Doel van deze opzet is om gericht en gestructureerd te werken aan de wijktransitie. Steeds ingrediënten aanreiken, zelf aan de slag en uitwisselen met anderen.