image-1200x600 (11)
2 november 2023

Kleine gemeenten, grote uitdagingen

Platform 31

Dit is een externe bijeenkomst georganiseerd door Platform 31.

Kleine gemeenten en plattelandsgemeenten kampen met turbulente ontwikkelingen en complexe transformaties. De trendstudie van Platform31 voor P10- en K80-gemeenten bracht ze in beeld. Die studie dient als ‘food for thought’ voor de deelnemers aan deze bijeenkomst. Zij zoomen er samen in op drie thema’s 1) het beter benutten van de woningvoorraad in relatie tot demografische ontwikkelingen, 2) de toenemende zorgvraag in het licht van afnemende zorgvoorzieningen, 3) en de strijd om ruimte voor gestapelde opgaven.  

Thema 1: Beter benutten van de woningvoorraad in relatie tot demografische ontwikkelingen

De kracht van kleine en plattelandsgemeenten is de grote mate van zelforganisatie, de vele burgerinitiatieven, Mienskip, naoberschap en de grote politiek-bestuurlijke betrokkenheid in de gemeenschappen. Je ziet er woningbouwprojecten vanuit een eigen woningbedrijf, slimme allianties met corporaties, collectief particulier opdrachtgeverschap, ruimte voor experimenten (flexwoningen en tiny houses) en bouwprojecten in eigen beheer. Welke regelgeving en condities zijn nodig om de woningopgave in de kleine en plattelandsgemeenten (volledig) vanuit de kracht van de lokale gemeenschappen aan te pakken en op te lossen? Hoe kunnen kleine- en plattelandsgemeenten anticiperen op de demografische ontwikkelingen i.r.t. onder andere ouderenhuisvesting en het beter benutten van de bestaande voorraad?

Thema 2: De strijd om ruimte voor gestapelde opgaven

Energie, klimaat, natuur, landbouw, milieu, landschap, toerisme, economie, woningbouw en mobiliteit strijden om een plek in de schaarse ruimte. Die strijd is alleen te winnen als gemeenten de ideeën en creativiteit van burgerinitiatieven, ondernemers en (energie)coöperaties maximaal benutten. Op welke manier kunnen zij bijdragen? Welke belemmeringen moeten daarvoor geslecht worden?

Een ander subonderwerp dat aan bod komt is de provincale gebiedsplannen voor stikstof, broeikasgas en waterkwaliteit. De gestelde doelen zijn nog tamelijk abstract. In het eerste kwartaal van 2024 zullen naar verwachting concretere plannen beschikbaar komen. Op welke wijze, in welke mate en met welke expertise kunnen kleine- en plattelandsgemeenten bijdragen aan het verder concretiseren van die gebiedsplannen?

Voor wie?

Voor strategisch adviseurs van kleine gemeenten en van plattelandsgemeenten, ook als deze niet als partner of lid aan Platform31, P10 of K80 verbonden zijn.

Datum

2 november 2023

Tijd

13.30 – 16.30 uur

Locatie

Elderinkweg 2, Hengelo (Gld)

Meer agenda items?

28 november 2023

Praktijkbijeenkomst: Dieren-West

Het Wijktransitieplan (WUP) is opgesteld voor de wijk Dieren-West. Hiermee is gemeente Rheden de eerste van Nederland (?!) met een WUP. De community van Wijk van de Toekomst is op 28 november van harte uitgenodigd. Kom jij ook?

30 november 2023

Masterclass Energietransitie, armoede en gedrag

Sinds de zomer van 2021 zijn de energieprijzen tot duizelingwekkende hoogten gestegen. Tegelijkertijd heeft Nederland plannen om van fossiele brandstoffen over te stappen op duurzame energie. Ook dit jaar organiseert Platform31 in samenwerking met het ministerie van BZK en RVO de masterclass Energietransitie, Armoede en Gedrag.

6 december 2023

De Top van Onderop

Op weg naar een duurzame toekomst: dat vergt veel grote en kleine stappen. Het bruist in de samenleving van de initiatieven en activiteiten. Dat wordt getoond op de Top van Onderop. Kom op woensdag 6 december naar theater Spant! in Bussum.